Tài Chính Ngân Hàng
Chào mừng bạn đã ghé thăm diễn đàn taichinhnganhang.all-up.com ! Rất vui được chia sẻ những thông tin, tài liệu hữu ích cùng các bạn
Diễn đàn được thiết lập & quản lý bởi chi đoàn Tài Chính - Ngân Hàng 3A.

Tài Chính Ngân Hàng

Với chúng tôi, không chỉ là kinh tế...
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Chào mừng bạn đã ghé thăm diễn đàn taichinhnganhhang.all-up.com ! diễn đàn được thiết lập và quản lý bởi chi đoàn Tài Chính Ngân Hàng 3A.

Share | 
 

 Cai nay co ich lam ne!!!

Go down 
Tác giảThông điệp
vanlysau
Thành Viên Khá
avatar

Tổng số bài gửi : 17
Điểm Tích Lũy : 38
Được Thanks (+) : 0
Join date : 14/09/2010
Age : 27
Đến từ : lớp mình

Bài gửiTiêu đề: Cai nay co ich lam ne!!!   6/11/2011, 12:39

NGAÂN HAØNG NHAØ NÖÔÙC VIEÄT NAM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAMTRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NGAÂN HAØNG Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùcTHAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
ÑEÀ CÖÔNG
THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP

I. YEÂU CAÀU CUÛA VIEÄC THÖÏC TAÄP
VAØ LAØM BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP

Sinh vieân phaûi tìm hieåu caùc hoïat ñoäng nghieäp vuï ñang coù taïi cô sôû thöïc taäp (Ngaân haøng, caùc coâng ty taøi chính, doanh nghieäp …), ghi cheùp ñaày ñuû caùc quy trình nghieäp vuï, caùc noäi dung nghieäp vuï theo thöïc teá vaøo soå thöïc taäp.
Sau thôøi gian thöïc taäp taïi cô sôû thöïc teá, sinh vieân phaûi laøm baùo caùo thöïc taäp theo noäi dung caùc hoïat ñoäng nghieäp vuï maø sinh vieân ñaõ tìm hieåu, coù so saùnh ñoái chieáu vôùi baøi hoïc treân lôùp vaø coù nhaän xeùt veà tính khoa hoïc vaø tính thöïc tieãn cuûa caùc hoïat ñoäng thöïc tieãn ñaõ nghieân cöùu.

II. NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP

A/ PHAÀN NGHIEÄP VUÏ KINH DOANH CUÛA NGAÂN HAØNG.
I. NGHIEÂN CÖÙU NGHIEÄP VUÏ TAØI SAÛN NÔÏ (CUÛA MOÄT CHI NHAÙNH HOAËC MOÄT NGAÂN HAØNG)
1. Tieàn göûi:
• Caùc loaïi tieàn göûi: toång soá vaø tyû troïng cuûa moãi loaïi taïi thôøi ñieåm laäp baûng caân ñoái.
• Caùc phöông thöùc tìm kieám tieàn göûi: Coù soá lieäu chöùng minh cuï theå.
• Nguyeân taéc vaø phöông phaùp söû duïng voán: cho töøng nguoàn vaø toång soá.
• Caùc yeáu toá lieân quan tôùi vieäc huy ñoäng tieàn göûi cuûa Ngaân haøng: Laõi suaát caïnh tranh; Cô sôû vaät chaát; caùc dòch vuï do Ngaân haøng cung caáp; Chính saùch cuûa Ngaân haøng.v.v…
• Caùch thöùc toå chöùc ñeå tieáp nhaän tieàn göûi: Toå chöùc trong noäi boä Ngaân haøng? Ai ra quyeát ñònh? Quan heä giöõa Ngaân haøng vaø khaùch haøng?
• Caùc phí toån tieàn göûi trong ñònh giaù cuûa Ngaân haøng.
2. Caùc nghieäp vuï Lieân Ngaân haøng: Tìm hieåu noäi dung.
• Vay voán treân thò tröôøng Lieân Ngaân haøng
• Taùi caáp voán cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc.
3. Phöông phaùp haïn cheá ruûi ro veà thanh khoaûn cuûa Ngaân haøng.
II. NGHIEÂN CÖÙU NGHIEÄP VUÏ TAØI SAÛN COÙ (CUÛA MOÄT CHI NHAÙNH HOAËC MOÄT NGAÂN HAØNG).
1. Cô caáu vaø möùc ñoä döï tröõ cuûa Ngaân haøng: döï tröõ sô caáp vaø thöù caáp (neáu coù) cho toång soá vaø töøng nguoàn voán.
2. Caùc nghieäp vuï tín duïng maø Ngaân haøng ñang thöïc hieän (lieät keâ):nhö öùng tröôùc, chieát khaáu, tieâu duøng, hoä noâng daân, taøi trôï döï aùn, ñoàng taøi trôï,v.v…, quy moâ cuûa töøng loaïi ñöôïc phaân chia theo caùc tieâu thöùc khaùc nhau. ÔÛ töøng loaïi tín duïng lieân quan tôùi nghieäp vuï caàn naém vöõng töø noäi dung tôùi phöông phaùp thöïc hieän:
2.1. Phöông thöùc toå chöùc cho vay ôû moät Ngaân haøng: toå chöùc phoøng ban; qui trình xeùt duyeät, trình ñoä chuyeân moân hoùa …
2.2. Caùc thuû tuïc cuûa töøng loaïi vay caàn coù.
2.3. Noäi dung xeùt duyeät cho vay: chuù yù caùc noäi dung theo töøng böôùc cuûa quy trình tín duïng:
 ÔÛ böôùc ra quyeát ñònh tín duïng, tìm hieåu caùc noäi dung vaø phöông phaùp xeùt:
• Tính phaùp lyù cuûa ngöôøi vay.
• Khaû naêng taøi chính cuûa khaùch haøng: phöông phaùp thu thaäp thoâng tin; phaân tích thoâng tin vaø löu tröõ thoâng tin ñeå ñaùnh giaù.
• Uy tín.
• Saùng kieán kinh doanh.
• Ñaûm baûo cuûa khoûan vay: hình thöùc ñaûm baûo phöông thöùc ñònh giaù; tyû leä cho vay treân giaù trò ñaûm baûo; Tính phaùp lyù vaø thò tröôøng cuûa ñaûm baûo.
 ÔÛ böôùc xeùt duyeät möùc ñoä cuï theå cuûa khoaûn tín duïng tìm hieåu caùc noäi dung:
• Phöông phaùp xaùc ñònh haïn möùc hoaëc qui moâ cuûa töøng moùn vay.
• Phöông thöùc toå chöùc cho vay ñoái vôùi khoaûn vay.
Cuï theå: Caùch toå chöùc taøi khoaûn; kieåm soaùt muïc ñích, soá löôïng, thôøi haïn vaø höôùng söû duïng tieàn vay.
2.4. Phöông thöùc ñònh kyø haïn nôï vaø toå chöùc thu nôï: Ñònh kyø haïn nôï, nguoàn thu nôï ; kyõ thuaät thu nôï vaø phöông phaùp xöû lyù caùc khoaûn nôï vay coù vaán ñeà.
2.5. Phöông thöùc kieåm tra vaø ñaùnh giaù vieäc söû duïng voán vay (taùi xeùt) : Ñònh kyø vaø ñoät xuaát – Noäi dung vaø caùch thöùc tieán haønh.
2.6. Phöông phaùp phoøng ngöøa vaø xöû lyù nôï coù vaán ñeà.
3. Caùc nghieäp vuï taøi saûn coù khaùc maø Ngaân haøng thöïc hieän (neáu coù).
• Nghieäp vuï ñaàu tö.
• Caùc nghieäp vuï ngoaïi baûng : Baûo laõnh, Tín duïng döï phoøng v.v
• Nghieäp vuï kinh doanh khaùc cuûa Ngaân haøng : Kinh doanh vaøng, baïc, ngoaïi teä, tham gia thò tröôøng Lieân Ngaân haøng …
III. NGHIEÂN CÖÙU PHÖÔNG PHAÙP CUÛA NGAÂN HAØNG TRONG CAÂN ÑOÁI NGUOÀN VOÁN VAØ SÖÛ DUÏNG VOÁN trong quan heä vôùi vieäc taïo ra lôïi nhuaän vaø lôïi nhuaän toái ña cuûa moät Ngaân haøng, chính saùch tín duïng, phöông phaùp quaûn lyù taøi saûn coù vaø nôï, quaûn trò thanh khoaûn v.v…
IV. CAÙC GIAÛI PHAÙP ÑEÅ NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG KINH DOANH VAØ HAÏN CHEÁ RUÛI RO TRONG KINH DOANH NGAÂN HAØNG :
• Ñoäi nguõ caùn boä, nhaân vieân.
• Caùc dòch vuï yeåm trôï Very Happyòch vuï thanh toaùn ;cho thueâ keùt saét; tö vaán ; giöõ hoä
• Caùc phöông phaùp cuï theå trong haïn cheá ruûi ro : Phaân tích khaùch haøng ; Moâi tröôøng kinh doanh ; ñaûm baûo tín duïng ;döï tröõ cuûa Ngaân haøng ; phaân taùn ruûi ro …
V. PHAÂN TÍCH KEÁT QUAÛ KINH DOANH :
• Tìm hieåu chi phí kinh doanh vaø phöông phaùp ñònh giaù cho saûn phaåm Ngaân haøng.
• Doanh thu vaø tyû leä lôïi nhuaän.
• Quan ñieåm vaø phöông phaùp phaân chia lôïi nhuaän.
VI. TÖÏ PHAÂN TÍCH VAØ ÑÖA YÙ KIEÁN CAÙ NHAÂN VEÀ CAÙC MAËT ÑAÕ TÌM HIEÅUNhöõng vaán ñeà ñaït ñöôïc, nhöõng vaán ñeà ñaët ra cho hieän taïi vaø töông lai cuûa Ngaân haøng vaø caùc yù kieán ñeà xuaát cuï theå.

B. PHAÀN KEÁ TOÙAN NGAÂN HAØNG
I. VEÀ TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY KEÁ TOAÙN:
 Nghieân cöùu moâ hình toå chöùc boä maùy keá toaùn vaø söï phaân coâng lao ñoäng keá toaùn taïi ngaân haøng nôi thöïc taäp.
 Qua nghieân cöùu xaùc ñònh vò trí, chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa töøng boä phaän, töøng phaàn haønh nghieäp vuï keá toaùn, töøng thanh toaùn vieân vaø moái quan heä giöõa caùc phaàn haønh, caùc thanh toaùn vieân vôùi nhau.
 Cho nhaän xeùt cuûa caù nhaân veà moâ hình toå chöùc boä maùy vaø söï phaân coâng lao ñoäng keá toaùn ôû ngaân haøng nôi thöïc taäp.
II. NGHIEÂN CÖÙU VEÀ CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN :
 Xem hình thöùc vaø noäi dung cuûa caùc chöùng töø keá toaùn, töø ñoù hieåu ñöôïc yù nghóa caùc noäi dung chæ tieâu vaø caùc yeáu toá cuûa chöùng töø keá toaùn (chöùng töø giaáy vaø chöùng töø ñieän töû).
 Phaân bieät vaø hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa caùc loaïi chöùng töø :
• Chöùng töø goác.
• Chöùng töø ghi soå.
• Chöùng töø goác kieâm chöùng töø ghi soå.
• Chöùng töø tieàn maët, chöùng töø chuyeån khoaûn.
• Chöùng töø giaáy, chöùng töø ñieän töû.
 Yeâu caàu vaø kyõ thuaät laäp chöùng töø keá toaùn :
• Vôùi tö caùch laø khaùch haøng laäp chöùng töø.
• Vôùi tö caùch laø ngaân haøng laäp chöùng töø (laäp baèng tay, laäp treân maùy vi tính).
 Nghieân cöùu quy trình luaân chuyeån vaø kieåm soaùt chöùng töø keá toaùn (kieåm soaùt tröïc tieáp treân chöùng töø,kieåm soaùt treân maùy vi tính).
 Cho nhaän xeùt hoaëc neâu caùc yù kieán ñeà xuaát, boå sung, söûa ñoåi veà caùc noäi dung treân.
III. NGHIEÂN CÖÙU VEÀ TAØI KHOAÛN VAØ HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN:
 Nghieân cöùu thuû tuïc môû taøi khoaûn tieàn göûi cho taát caû caùc loaïi ñoái töôïng khaùch haøng, töø ñoù ruùt ra nhöõng ñieåm caàn caûi tieán boå sung trong thuû tuïc môû taøi khoaûn ôû ngaân haøng.
 Nguyeân taéc maõ hoùa taøi khoaûn keá toaùn ngaân haøng.
 Nghieân cöùu noäi dung,cô caáu heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn ngaân haøng hieän haønh.Qua ñoù ruùt ra nhöõng öu, nhöôïc ñieåm vaø caùc yù kieán ñeà xuaát nhaèm boå sung, söûa ñoåi caùc nhöôïc ñieåm cuûa heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn.
IV. HAÏCH TOAÙN PHAÂN TÍCH & HAÏCH TOAÙN TOÅNG HÔÏP :
 Haïch toaùn phaân tích :
• Quy trình toå chöùc giao dòch cuûa TTV.
• Quaù trình xöû lyù, haïch toaùn cuûa TTV.
 Toå chöùc haïch toaùn toång hôïp :
• Caùc loaïi soå saùch haïch toaùn toång hôïp.
• Quy trình vaø phöông phaùp haïch toaùn toång hôïp.
 Quy trình toå chöùc ñoái chieáu giöõa haïch toaùn phaân tích vôùi haïch toaùn toång hôïp. Moái quan heä giöõa haïch toaùn phaân tích vaø haïch toaùn toång hôïp.
 Nguyeân taéc vaø phöông phaùp ñieàu chænh sai laàm trong keá toaùn ngaân haøng.
 Veõ sô ñoà haïch toaùn phaân tích & haïch toaùn toång hôïp taïi ngaân haøng nôi thöïc taäp. Cho nhaän xeùt veà quaù trình haïch toaùn phaân tích vaø haïch toaùn toång hôïp noùi treân.

V. KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN & THANH TOAÙN KHOÂNG DUØNG TIEÀN MAËT:
 Nghieân cöùu caùc hình thöùc & bieän phaùp huy ñoäng voán taïi ngaân haøng nôi thöïc taäp (chuù troïng caùc bieän phaùp huy ñoäng voán trung & daøi haïn).
 Quy trình vaø phöông phaùp haïch toaùn nhaän, traû tieàn göûi, tieàn göûi tieát kieäm.
 Phöông phaùp tính, traû laõi vaø phöông phaùp haïch toaùn traû laõi tieàn göûi & tieàn göûi tieát kieäm taïi ngaân haøng nôi thöïc taäp. Öu, nhöôïc ñieåm cuûa caùc phöông phaùp tính, traû laõi ñoù.
 Nghieân cöùu & ñaùnh gía khaùi quaùt tình hình thöïc hieän coâng taùc thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët taïi ngaân haøng nôi thöïc taäp.
 Tình hình vaän duïng caùc theå thöùc thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët. Öu, nhöôïc ñieåm cuûa caùc theå thöùc thanh toaùn khi vaän haønh trong thöïc tieãn. Höôùng boå sung, caûi tieán, söûa ñoåi caùc theå thöùc thanh toaùn.
 Tình hình thöïc hieän caùc kyû luaät trong thanh toaùn.
 Tình traïng nôï naàn, chieám duïng voán giöõa caùc khaùch haøng vôùi nhau. Nguyeân nhaân & höôùng khaéc phuïc.
VI. KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ THANH TOAÙN VOÁN GIÖÕA CAÙC NGAÂN HAØNG :
 Thanh toaùn töøng laàn qua taøi khoaûn tieàn göûi ôû ngaân haøng nhaø nöôùc.
 Thanh toaùn buø tröø giöõa caùc ngaân haøng khaùc heä thoáng.
 Thanh toaùn lieân haøng trong cuøng heä thoáng ngaân haøng (Lieân haøng qua vi tính, lieân haøng ñieän töû).
Trong noäi dung naøy caàn ñi saâu vaøo caùc maët sau :
• Quy trình vaø thuû tuïc, phöông phaùp haïch toaùn taïi caùc ñôn vò ngaân haøng lieân quan.
• Öu, nhöôïc ñieåm cuûa caùc hình thöùc thanh toaùn voán, ñaëc bieät laø trong thanh toaùn ñieän töû.
• Nhöõng sai soùt thöôøng gaëp vaø nguyeân nhaân, bieän phaùp xöû lyù khaéc phuïc caùc sai soùt trong thanh toaùn voán.

VII. KEÁ TOAÙN CAÙC NGHIEÄP VUÏ TÍN DUÏNG :
 Thuû tuïc vaø phöông phaùp haïch toaùn khi cho vay, thu nôï ñoái vôùi :
• Cho vay ngaén haïn.
• Cho vay trung vaø daøi haïn.
• Cho vay chieát khaáu thöông phieáu vaø cho vay caàm coá.
• Caùc loaïi cho vay khaùc.
 Söï vaän dung phöông thöùc cho vay vaø taøi khoaûn cho vay trong caùc loaïi cho vay noùi treân.
 Quy trình laäp, theo doõi, baûo quaûn hoà sô, kheá öôùc tieàn vay.
 Caùc phöông phaùp tính, thu laõi tieàn vay-phöông phaùp haïch toaùn laõi tieàn vay.
 Haïch toaùn TSTC, taøi saûn caàm coá… v v.
 Tình hình gia haïn, chuyeån nôï quùa haïn - Caùc bieän phap xöû lyù nôï quaù haïn.
 Nguyeân taéc trích laäp, haïch toaùn vaø söû duïng caùc quyõ döï phoøng caùc khoaûn nôï phaûi thu khoù ñoøi.

VIII. KEÁ TOAÙN NGOAÏI TEÄ – THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ :
 Keá toaùn caùc giao dòch mua baùn,chuyeån ñoåi ngoaïi teä (Giao dòch mua baùn ngoaïi teä vôùi khaùch haøng, mua baùn treân thò tröôøng lieân ngaân haøng).
 Caùch xaùc ñònh tyû giaù ngoaïi teä vaø nguyeân taéc ñaùnh giaù laïi ngoaïi teä cuoái thaùng.
 Phöông phaùp tính vaø haïch toaùn thueá VAT trong nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi teä.
 Phöông phaùp haïch toaùn keát quaû kinh doanh ngoaïi teä.
 Thuû tuïc vaø phöông phaùp haïch toaùn keá toaùn caùc phöông thöùc thanh toaùn quoác teá ñöôïc vaän duïng taïi ngaân haøng nôi thöïc taäp.

IX. HAÏCH TOAÙN THU NHAÄP – CHI PHÍ VAØ KEÁT QUÛA KINH DOANH :
 Nghieân cöùu noäi dung caùc khoaûn thu nhaäp, chi phí vaø phöông phaùp haïch toaùn caùc khoaûn khoaûn thu nhaäp, chi phí cuûa ngaân haøng.
 Nguyeân taéc quaûn lyù vaø phöông phaùp haïch toaùn caùc khoaûn taïm öùng, phaûi thu, phaûi traû.
 Phöông phaùp haïch toaùn keát quaû kinh doanh.
 Phöông phaùp haïch toaùn phaân phoái lôïi nhuaän, trích laäp vaø söû duïng caùc quyõ ngaân haøng.
 Noäi dung vaø phöông phaùp laäp keá hoaïch thu nhaäp, chi phí cuûa ngaân haøng. Caùc bieän phaùp quaûn lyù thu, chi trong ngaân haøng.
X. KIEÅM SOAÙT NOÄI BOÄ :
 Toå chöùc vaø chöùc naêng,nhieäm vuï cuûa boä phaän kieåm soaùt noäi boä trong ngaân haøng.
 Trình töï laäp keá hoaïch kieåm soaùt noäi boä.
 Noäi dung vaø quy trình kieåm soaùt noäi boä.
 Nhöõng vöôùng maéc, toàn taïi trong kieåm soaùt noäi boä. Caùc kieán nghò ñeà xuaát cuûa caù nhaân.
XI. BAÙO BIEÅU VAØ SOÅ SAÙCH KEÁ TOAÙN :
 Nghieân cöùu hình thöùc, noäi dung vaø phöông phaùp laäp caùc loaïi soå saùch, baùo bieåu keá toaùn.
 Soå haïch toaùn phaân tích, soå haïch toaùn toång hôïp.
 Baûng caân ñoái keá toaùn.
 Baûng toång keát taøi saûn.
 Baùo caùo thu nhaäp - chi phí.

C. PHAÀN NGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNG QUOÁC TEÁ

I. NGHIEÄP VUÏ NGAÂN HAØNG ÑAÏI LYÙ
1. Tìm hieåu heä thoáng toå chöùc ngaân haøng ñaïi lyù cuûa ngaân haøng thöông maïi.
2. Nghieân cöùu heä thoáng truyeàn tin lieân ngaân haøng toaøn caàu.
3. Thöïc haønh caùch xöû lyù chöùng töø chuyeån ñi vaø nhaän veà töø caùc ngaân haøng ñaïi lyù.
4. Tìm hieåu heä thoáng taøi khoaûn Nostro, Vostro cuûa ngaân haøng.

II. NGHIEÄP VUÏ THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ:
1. Tìm hieåu nhieäm vuï, chöùc naêng, quy trình toå chöùc cuûa phoøng thanh toaùn quoác teá.
2. Nghieäp vuï chuyeån tieàn, bao goàm:
a. Chuyeån tieàn thanh toaùn haøng hoaù, dòch vuï nhaäp khaåu.
b. Chuyeån voán ñaàu tö, chuyeån lôïi nhuaän veà nöôùc cuûa caùc nhaø ñaàu tö quoác teá.
c. Caùc nghieäp vuï chuyeån tieàn moät chieàu khaùc nhö: kieàu hoái, du hoïc, chöõa beänh, ñònh cö, chuyeån phaàn thöøa keá v.v.
Ñoái vôùi töøng loaïi chuyeån tieàn, sinh vieân phaûi:
• Nghieân cöùu quy trình, thuû tuïc chuyeån tieàn.
• Naém vöõng hình thöùc, noäi dung caùc chöùng töø maø ngöôøi chuyeån tieàn phaûi xuaát trình khi chuyeån tieàn.
• Ñaùnh giaù, xaùc ñònh haïn möùc chuyeån tieàn (neáu coù).
• Laäp leänh chuyeån tieàn vaø quan saùt caùch gôûi Leänh chuyeån tieàn ra nöôùc ngoaøi.
• Thöïc haønh kyõ thuaät haïch toaùn trong tröôøng hôïp chuyeån tieàn ñi vaø nhaän tieàn veà.
• Tìm hieåu bieåu phí chuyeån tieàn cuûa ngaân haøng.
3. Nghieäp vuï thanh toaùn nhôø thu: Goàm hai loaïi: nhôø thu trôn vaø nhôø thu keøm chöùng töø.
a. Ñoái vôùi nghieäp vuï nhôø thu haøng xuaát: (Khaùch haøng cuûa ngaân haøng laø nhaø xuaát khaåu). Sinh vieân phaûi:
• Naém vöõng quy trình, thuû tuïc nhôø thu.
• Laäp “Chæ thò nhôø thu”.
• Quan saùt quaù trình chuyeån “Chæ thò nhôø thu” cho ngaân haøng ñaïi lyù.
• Naém qui trình ñaøm phaùn vôùi ngaân haøng nöôùc ngoaøi trong tröôøng hôïp boä chöùng töø bò töø choái thanh toaùn.
• Naém vöõng caùch ghi coù vaø baùo coù cho nhaø xuaát khaåu khi thu ñöôïc tieàn.
b. Ñoái vôùi nghieäp vuï nhôø thu haøng nhaäp khaåu (khaùch haøng cuûa ngaân haøng laø nhaø nhaäp khaåu).
• Thöïc haønh caùch kieåm tra vaø xöû lyù “Chæ thò nhôø thu” do ngaân haøng nöôùc ngoaøi chuyeån ñeán.
• Quan saùt vaø hoïc hoûi caùch xöû lyù boä chöùng töø gôûi ñeán ñoái vôùi töøng loaïi nhôø thu.
• Kieåm tra boä chöùng töø nhôø thu veà soá löôïng vaø loaïi chöùng töø coù phuø hôïp vôùi quy ñònh trong chæ hò nhôø thu khoâng.
• Quan saùt quaù trình ñaøm phaùn vôùi ngaân haøng nöôùc ngoaøi trong tröôøng hôïp nhaø nhaäp khaåu chaáp nhaän thanh toaùn hay töø choái chi traû boä chöùng töø.
• Thöïc haønh nghieäp vuï chuyeån tieàn cho ngöôøi thuï höôûng ôû nöôùc ngoaøi.
4. Nghieäp vuï Tín duïng chöùng töø:
a. Tín duïng chöùng töø thanh toaùn haøng nhaäp khaåu.
• Naém vöõng quy trình, thuû tuïc thanh toaùn L/C nhaäp.
• Hieåu roõ noäi dung, loaïi chöùng töø maø nhaø nhaäp khaåu phaûi xuaát trình khi yeâu caàu môû L/C.
• Laäp ñöôïc “Ñôn yeâu caàu môû L/C”.
• Thöïc haønh phöông phaùp ñaùnh giaù khaùch haøng ñeå xaùc ñònh tyû leä kyù quõy laøm ñaûm baûo cho vieäc môû L/C.
• Soaïn thaûo L/C.
• Thöïc haønh nghieäp vuï tu chænh L/C.
• Nghieân cöùu phöông phaùp thoâng baùo L/C, baûn tu chænh L/C cho caùc ngaân haøng ñaïi lyù.
• Kieåm tra boä chöùng töø. Tìm hieåu nhöõng sai soùt phoå bieán ñoái vôùi töøng loaïi chöùng töø.
• Hoïc hoûi phöông phaùp thöông löôïng vôùi ngaân haøng nöôùc ngoaøi trong tröôøng hôïp boä chöùng töø baát hôïp leä.
• Thöïc taäp caùch xöû lyù boä chöùng töø hoaøn haûo.
b. Tín duïng chöùng töø thanh toaùn haøng xuaát:
• Quan saùt caùch kieåm tra tính xaùc thöïc cuûa L/C, baûn tu chænh L/C do ngaân haøng nöôùc ngoaøi gôûi ñeán.
• Laäp baûn thoâng baùo vaø chuyeån L/C goác cho khaùch haøng (tröôøng hôïp coùù xaùc nhaän vaø khoâng xaùc nhaän L/C).
• Hoïc taäp caùch xöû lyù boä chöùng töø do nhaø xuaát khaåu xuaát trình.
• Thöïc haønh caùch gôûi vaø thöông löôïng boä chöùng töø vôùi ngaân haøng ñöôïc chæ ñònh.
• Nghieân cöùu caùch xöû lyù boä chöùng töø trong tröôøng hôïp bò töø choái thanh toaùn.
• Tìm hieåu caùch haïch toaùn khi nhaän ñöôïc tieàn cuûa ngaân haøng phaùt haønh.
c. Thöïc haønh caùc loaïi thö tín duïng ñaëc bieät nhö: L/C chuyeån nhöôïng, L/C tuaàn hoaøn, L/C giaùp löng, L/C döï phoøng v.v.. (thöïc taäp theo caùc noäi dung töông töï ôû muïc 4.a vaø 4.b)

III. NGHIEÄP VUÏ TAØI TRÔÏ – BAÛO LAÕNH TRONG NGOAÏI THÖÔNG:
1. Tìm hieåu nhieäm vuï, chöùc naêng, quyeàn haïn, cô caáu toå chöùc cuûa boä phaän taøi trôï- baûo laõnh ngoaïi thöông.
2. Thöïc haønh nghieäp vuï taøi trôï öùng tröôùc.
3. Thöïc taäp nghieäp vuï taøi trôï – baûo laõnh thoâng qua nghieäp vuï nhôø thu.
4. Tìm hieåu vaø thöïc haønh nghieäp vuï taøi trôï – baûo laõnh thoâng qua nghieäp vuï tín duïng chöùng töø.
5. Tìm hieåu caùc hình thöùc baûo laõnh ngoaïi thöông vaø caùc daïng baûo laõnh khaùc cuûa ngaân haøng.
6. Nghieân cöùu vaø thöïc haønh caùc daïng taøi trôï chuyeân bieät.
Ñoái vôùi töøng loaïi taøi trôï sinh vieân phaûi naém ñöôïc caùc vaán ñeà cô baûn sau:
a. Nhöõng ñieåm khaùc bieät giöõa taøi trôï cho nhaø xuaát khaåu vaø nhaø nhaäp khaåu.b. Ñaùnh giaù, phaân loïai khaùch haøng, loâ haøng tröôùc khi taøi trôï- baûo laõnh.c. Nguyeân taéc taøi trôï – baûo laõnh cuûa ngaân haøng d. Vaán ñeà taøi saûn ñaûm baûo.e. Nguoàn voán taøi trôï-baûo laõnh.f. Quûan trò ruûi ro trong taøi trôï- baûo laõnh cuûa ngaân haøng.g. Ñaùnh giaù hieäu quaû nghieäp vuï taøi trôï- baûo laõnh cuûa ngaân haøng.
IV. NGHIEÄP VUÏ TÍN DUÏNG QUOÁC TEÁ.
1. Quan saùt ñaëc tính cuûa nguoàn voán nöôùc ngoaøi: nhaø cung caáp, muïc ñích xöû duïng, thôøi haïn traû nôï, thôøi gian aân haïn, laõi suaát, caùch tính laõi v.v..)
2. Ñoái töôïng ñöôïc caáp tín duïng.
3. Thöïc taäp nghieäp vuï tín duïng quoác teá cuûa ngaân haøng trong tröôøng hôïp:
• Ngaân haøng laø ngöôøi tìm döï aùn, thaåm ñònh khaùch haøng, caáp tín duïng, giaûi ngaân, thu hoài nôï v.v.
• Ngaân haøng chæ thöïc hieän nhieäm vuï giaûi ngaân coøn caùc khaâu khaùc do beân caáp tín duïng tröïc tieáp thöïc hieän.
4. Ñaùnh giaù khaùi quaùt hieäu quaû cuûa nghieäp vuï tín duïng quoác teá.

V. NGHIEÄP VUÏ KINH DOANH NGOAÏI TEÄ:
1. Tìm hieåu chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa phoøng kinh doanh ngoaïi teä.
2. Xaùc ñònh cung - caàu ngoaïi teä trong ngaân haøng.
3. Tìm hieåu kyõ thuaät xaùc ñònh tyû giaù mua baùn ngoaïi teä cuûa ngaân haøng bao goàm tyû giaù trao ngay, tyû giaù kyø haïn, phí hoaùn ñoåi tieàn teä v.v..
4. Tìm hieåu qui trình nghieäp vuï kinh doanh ngoaïi teä.
5. Thöïc haønh nghieäp vuï kinh doanhngoaïi teä giöõa :
* Ngaân haøng vôùi khaùch haøng mua baùn leû (Coâng ty, caù nhaân)
* Ngaân haøng vôùi ngaân haøng.
6. Tìm hieåu quan heä cuûa ngaân haøng vôùi caùc coâng ty thöïc hieän nghieäp vuï kieàu hoái trong vaø ngoaøi nöôùc.
7. Tìm hieåu hoaït ñoäng, hieäu quaû kinh doanh cuûa caùc baøn thu ñoåi ngoaïi teä.

D- PHAÀN TIEÀN TEÄ VAØ THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH
(Noäi dung naøy chæ daønh cho sinh vieân ñi thöïc taäp taïi coâng ty chöùng khoaùn)

I/ CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC COÂNG TY CHÖÙNG KHOAÙN:
Sinh vieân phaûi naém ñöôïc toång quaùt cô caáu toå chöùc, chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa caùc boä phaän sau :
• Boä phaän giao dòch
• Boä phaän löu kyù
• Boä phaän keá toaùn thanh toaùn
• Boä phaän phaân trích vaø tö vaán.

II/ NGHIEÄP VUÏ MOÂI GIÔÙI VAØ TÖÏ DOANH
Sinh vieân phaûi naém ñöôïc caùc nghieäp vuï sau :
1. Nghieäp vuï môû vaø ñoùng taøi khoaûn
• Caùc quy ñònh veà nghieäp vuï môû vaø ñoùng taøi khoaûn.
• Caùc böôùc thöïc hieän.
• Caùc thuû tuïc hoà sô lieân quan.
2. Nghieäp vuï giao dòch moâi giôùi
• Caùc quy ñònh veà nghieäp vuï giao dòch moâi giôùi.
• Quy trình vaø caùc xöû lyù ñoái vôùi giao dòch moâi giôùi : nhaän vaø kieåm soaùt leänh, truyeàn leänh ñeán ñaïi dieän giao dòch, nhaäp leänh vaøo heä thoáng DC Term cuûa Trung taâm giao dòch …
3. Nghieäp vuï töï doanh
• Trình töï cuûa vieäc ra quyeát ñònh töï doanh
• Xöû lyù caùc leänh töï doanh
• Caùc quy ñònh veà nghieäp vuï giao dòch töï doanh vaø söï khaùc bieät cô baûn vôùi nghieäp vuï giao dòch moâi giôùi

III/ NGHIEÄP VUÏ LÖU KYÙ CHÖÙNG KHOAÙN
Sinh vieân caàn phaûi naém ñöôïc :
1. Quy trình veà nghieäp vuï löu kyù chöùng khoaùn nieâm yeát : tieáp nhaän hoà sô, caùch thöùc taùi löu kyù chöùng khoaùn vaøo Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn, thöïc hieän quyeàn sôû höõu chöùng khoaùn …
2. Caùc quy ñònh cuï theå vaø caùc thuû tuïc hoà sô lieân quan ñeán lieân quan ñeán nghieäp vuï löu kyù chöùng khoaùn nieâm yeát.
3. Söï khaùc bieät giöõa löu kyù chöùng khoaùn nieâm yeát vaø löu kyù chöùng khoaùn nieâm yeát.
IV/ NGHIEÄP VUÏ THANH TOAÙN VAØ KEÁ TOAÙN CAÙC GIAO DÒCH CHÖÙNG KHOAÙN.
1. Phöông thöùc vaø quy trình thanh toaùn.
2. Caùc quy ñònh chung cuûa coâng ty veà keá toaùn giao dòch chöùng khoaùn : Phaïm vi, ñoái töôïng, nguyeân taéc …
3. Haïch toaùn caùc giao dòch chöùng khoaùn.
V/ NGHIEÄP VUÏ PHAÂN TÍCH VAØ TÖ VAÁN
1. Sinh vieân phaûi naém ñöôïc nhöõng phöông phaùp phaân tích chöùng khoaùn ñöôïc öùng duïng thöïc tieãn, treân cô sôû ñoù ñoái chieáu vôùi caùc phöông phaùp ñaõ ñöôïc hoïc veà lyù thuyeát.
2. Thöïc haønh cuï theå phaân tích chöùng khoaùn.
3. Tìm hieåu veà tö vaán nieâm yeát vaø tö vaán mua baùn CK.
TP Hoà Chí Minh, ngaøy 17 thaùng 11 naêm 2008HIEÄU TRÖÔÛNG
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Cai nay co ich lam ne!!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tài Chính Ngân Hàng :: Kho Tài Liệu Học Tập - Nghiên Cứu :: Tài Liệu Cá Nhân Chia Sẻ-
Chuyển đến